Βιογραφικές πληροφορίες

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-5292-2870

Ο Νικόλαος Μαλάμος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Αρδεύσεις και Στραγγίσεις με έμφαση στην ανάλυση και προσομοίωση διεργασιών Φυτού, Εδάφους, Ατμόσφαιρας, στο Τμήμα Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής.

Η δραστηριότητά του επικεντρώνεται στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με έμφαση στις γεωργικές χρήσεις, στη Χωρική Ανάλυση και στην Υδροπληροφορική.

Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής (Associate editor) του Hydrological Sciences Journal, που είναι το επίσημο περιοδικό της International Association of Hydrological Sciences – IAHS

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Συμβολή: Google Scholar or ResearchGate or Web of Science or Scopus

Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

Tο εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου του Τμήματος Γεωπονίας (Αίθουσα Ε0.1).
Tο εργαστήριο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη πρακτικών και μεθόδων διαχείρισης νερού με σκοπό την αποδοτική και βιώσιμη χρήση του νερού, την αύξηση της γεωργικής παραγωγής, καθώς και την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί στο περιβάλλον η υπερκατανάλωσή του.

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου διακρίνονται σε τρεις τομείς: έρευνα, διδασκαλία και υπηρεσίες:

Έρευνα

 • Ανάλυση και προσομοίωση διεργασιών μεταξύ φυτών, εδάφους και ατμόσφαιρας
 • Προγραμματισμός και πρόβλεψη αρδεύσεων
 • Μέθοδοι χωρικής ολοκλήρωσης
 • Ανάλυση μετρήσεων και εκτίμηση παραμέτρων
 • Εφαρμογές προηγμένων μαθηματικών και υπολογιστικών τεχνικών στη διαχείριση του νερού – υδροπληροφορική

Διδασκαλία

Το εργαστήριο υποστηρίζει μαθήματα που αφορούν τις Αρδεύσεις – Στραγγίσεις, την Γεωργική Υδραυλική, την Φυσική Εδάφους και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Επίσης στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση σπουδαστών και συμμετοχή τους στην έρευνα μέσω των πτυχιακών εργασιών.

Υπηρεσίες

Το εργαστήριο παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες σε κυβερνητικές αρχές και οργανισμούς και επίσης συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή έργα.

Εργαστηριακές μετρήσεις και εργασίες πεδίου:

 • Χαρακτηριστικές καμπύλες υγρασίας εδαφών
 • Φαινόμενη πυκνότητα και υγρασία εδαφικών δειγμάτων
 • Υδραυλική Αγωγιμότητα Κορεσμένου Εδάφους με περατόμετρα σταθερού, μεταβλητού φορτίου και τύπου Guelph
 • Μετρήσεις διηθητικότητας
 • Παρακολούθηση και μετρήσεις εδαφικής υγρασίας με χρήση μικροκυμάτων (TDR) και ηλεκτρομαγνητικών αισθητήρων
 • Σχεδιασμός αρδευτικών δικτύων με χρήση ειδικού λογισμικού
 • Επιθεωρήσεις αρδευτικών δικτύων

Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών:

 • Συλλογή δεδομένων με GPS, ψηφιοποίηση
 • Παραγωγή θεματικών χαρτών
 • Χωρική ανάλυση